Antibakteriyel ilaçlar - Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

BURSA
ENFEKSİYON
BURSA
ENFEKSİYON
İçeriğe git

Antibakteriyel ilaçlar

ANTRE > İlaçlar
Aminoglikozidler: Amikasin, Gentamisin, Kanamisin, Neomisin, Netilmisin, Plazomisin, Tobramisin, Spektinomisin, Streptomisin

AMİKASİNAntifolatlar: Trimetoprim-sulfametoksazol (TMP-SMX)


Florokinolonlar
Fosfomisin


Fusidik asit
Glikopeptid: Teikoplanin, VankomisinGlisilsiklin: Tigesiklin

Karbapenemler: Ertepenem, İmipenem-silastatin, Meropenem, Doripenem
Linkozamidler: Klindamisin, LinkomisinLipoglikopeptid: Dalbavansin, Oritavansin, Telavansin

Lipopeptid: DaptomisinMakrolid: Azitromisin, Klaritromisin, Eritromisin, Fidaksomisin
Monobaktam: AztreonamNitroimidazol: Metronidazol, Ornidazol, Tinidazol, Sekdinazol


Oksazolidinon: Linezolid, Tedizolid fosfat
Penisilinler:
Aminopenisilinler: Amoksisilin, Amoksisilin-klavulonat, Ampisilin, Ampisilin-sulbaktam
Antipseudomonal penisilinler: Piperasilin, Piperasilin-tazobaktam
Antistafilokokal penisilinler: Kloksasilin, Dikloksasilin, Flukloksasilin, Nafsilin, Oksasilin
Penisilin G
Penisilin VK
Temosilin

Polimiksinler: Polimiksin B, Polimiksin E (Kolistin)

Rifamisinler: Rifampin, Rifaksimin
Sefalosporinler:
1.kuşak: Sefazolin, Sefaleksin, Sefadroksil
2.kuşak: Sefuroksim, Sefoksitin, Sefotetan, Sefuroksim aksetil, Sefaklor, Sefprozil, Lorakarbef
3.kuşak: Seftriakson, Seftazidim, Seftisoksim, Sefotaksim, Sefoperazon-sulbaktam, Seftazidim-avibaktam, Seftolozan-tazobaktam, Sefdinir, Sefditoren pivoksil, Sefiksim, Sefpodoksim proksetil, Seftibuten
4.kuşak: Sefepim, Sefpirom
5.kuşak: Seftrarolin, Seftobiprol, Sefiderosol


Streptograminler: Kinupristin/dalfopristin, Pristinamisin

Tetrasiklinler: Doksisiklin, Eravasiklin, minosiklin, Omadasiklin, Tetrasiklin, Saresiklinİçeriğe dön