Baş & Boyun - SBÜ Bursa Yüksek İhtisas SUAM Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BURSA
ENFEKSİYON
BURSA
ENFEKSİYON
İçeriğe git

Baş & Boyun

Antimikrobiyal Tedavi > Hastalıklar
FASİYAL SELÜLİT

GİRİŞ
 • Yüzde aniden ortaya çıkan, hızla yayılan kırmızı ödematöz hassa plak benzeri cilt ile karakterizedir.
 • S. aureus erizipelini taklit edebilir.

ETİYOLOJİ
 • Streptococcus sp. (Grup A, B, C, D)
 • S. aureus

BİRİNCİL REJİM
 • Vankomisin 2-3x15-20mg/kg

ALTERNATİF REJİM
 • Daptomisin 1x4mg/kg/gün iv
 • Linezolid 2x600mg iv

EK BİLGİ
 • Standart tedavi süresi 7-10 gündür.
  • Bakteriyemi eşlik ediyorsa bu süre daha uzun olabilir.
 • Yüzde erizipel benzeri görünüm varsa etken MRSA ön planda düşünülmedlidir.
 • S. pneumoniae benzer tablo yapabilir. Önerilen tedaviler kapsamındadır.
 • Çocuklarda H. influenzae etken olabilir. Bu durumda Gram-negatif kasapsam gerektirir.
REV221025
ORBİTAL SELÜLİT

ETİYOLOJİ
 • En yaygın:
  • S. aureus
  • S. pyogenes
  • S. pneumoniae
  • Diğer streptokok türleri
 • Diğerleri:
  • Anaeroplar
  • H. influenzae
  • M. catarrhalis
  • Aspergillus, Mucor, Rhizopus

KLİNİK
- Klinik gerekçelerle ayırımı zor olabilir.
 • Pre-septal selülit:
  • Orbital septumun önünde; göz kapaklarında hiperemi, yumuşak doku ödemi ve orbital konjesyon YOK.
   • Bu orbital selülit değildir.
  • Genellikle göz ve göz kapağı çevresindeki enfeksiyondan kaynaklanır.
  • Daha az ciddi ama yine de acil müdahale gerektirir, yüz selülitinde olduğu gibi doğrudan tedavi
 • Post-septal selülit:
  • İnce zarın arkasında oluşan gerçek orbital selülittir.
   • Orbita içindekilerinin akut enfeksiyonudur.
   • Apse oluşumuna ilerleyebilir.
  • Sert arka kompartmandaki basınç, iskemi ve hızlı körlük başlangıcı ile sonuçlanabilir.
   • Hayatı tehdit edici olabilir.
  • Her yaşta etkileyebilir, ancak daha çok küçük çocuklarda görülür.

- Orbital selülit gelişim yolları:
 • Herhangi bir enfekte sinüsten yayılır (en yaygın neden ~%85-98)
 • Travma (veya göz cerrahisi) sonrası, oral apse, gözde yabancı cisim vs. ile doğrudan inokülasyon veya yayılma
 • Akut dakriyosistit
 • Isırıklar
 • Hematojen (çok nadir)

- Semptomlar:
 • Herhangi bir yaş grubunda ortaya çıkabilir, ancak en sık < 10 yaşlarında görülür.
 • Erken: ateş, göz kapağı ödemi ve burun akıntısı.
 • Daha sonra: özellikle göz hareketleriyle birlikte orbital ağrı, baş ağrısı, göz kapaklarının palpasyonunda hassasiyet, göz kapağı ve konjonktival hiperemi veya akıntı, kemoz ve proptozis, görme bozukluğu veya kaybı.
 • Başlıca endişe: septal sonrası, posterior orbital selülit komplikasyonu olarak körlük.

- FM:
 • Sıklıkla ağrı ile birlikte sınırlı oküler motilite (septal sonrası);
 • azalmış görme keskinliği (daha sonra), azalmış kornea hissi, tıkanmış retinal damarlar.

Ayırıcı tanı:
 • geniş ve hızla gelişen oküler tümör veya metastaz, lenfoma, poliarteritis nodosa, dev hücreli arterit, yabancı cisimler, kedi tırmığı hastalığı, BOS sızıntısı, kemik kistleri, yüz enfarktüsleri veya kırıkları, sarkoid, skleriti

Laboratuvar:
 • Hafif lökositoz
 • Kan kültürü: değişken, çocuklarda yetişkinlerden daha yüksek.
 • Konjonktival kültür yardımcı olabilir, ancak sıklıkla kolonize edici/kontaminant organizmalar üretir (kan kültürleri ile korelasyon sadece %2-10)
 • MSS'ye yayılma ile ilgili endişe varsa LP önerilir.

TANI
 • Ciddi komplikasyonlardan kaçınmak için erken teşhis önemlidir. Mümkünse, mümkün olan en kısa sürede göz hastalıkları konsültasyonu istenmelidir.
 • Preseptal ve orbital tutulumu sadece klinik özelliklere göre ayırt etmek zor olduğu için, kontrastlı ilk çalışma olan BT.
   • BT ayrıca kemik değişikliklerini görselleştirmek için en iyisidir.
 • MRG, kavernöz sinüs trombozunun tanısı için yararlıdır.
 • Evreleme ve yönetim: esas olarak pre-septal ve post-septal (ve ilerleyen) enfeksiyonu ayırt etmeye yardımcı olmak için yararlıdır
  • Evre I: preseptal selülit, ön kapak şişmesi; BT normal. Oral antibiyotiklerle ayakta tedavi.
  • Evre II: ödem, kemozis, proptozis, sınırlı ekstra oküler hareket; BT'de mukozal şişme ancak sıvı toplanması yok. IV antibiyotikler (genellikle 10-14 gün).
  • Evre III: ara sıra görme kaybı, BT subperiosteal apse, küre yer değiştirmesi, ekstraoküler kaslar dahil. Parenteral antibiyotikler ve 24 saat içinde daha iyi olmazsa cerrahi drenajı düşünülmelidir.
  • Evre IV: görme kaybı olan oftalmopleji; Proptozis, apse oluşumu ve periost rüptürü ile BT. IV antibiyotik verilir. Cerrahi tedavi ayarlanmalıdır.

TEDAVİ
 • Kültürlerden hemen sonra başlanması önerilir; Evre II veya daha yüksek endişe varsa radyoloji sonuçları beklenmemelidir.
 • Başlangıç ​​rejimi olarak solunum yolu Gram negatiflerine ek olarak Gram pozitif bakterileri, anaerobları kapsar. Kültür verilerine göre değiştirilebilir.
   • Özellikle bağışıklığı baskılanmış kişilerde mantar veya mikobakteriyel enfeksiyonlar göz önünde bulundurulur.
 • Antibakteriyeller: kapsama alanı solunum florasına yönelik olmalıdır.
  • Evre II-IV, hastanede yatan hastalar.
   • Ampisilin/sulbaktam
   • Seftriakson veya Sefotaksim
   • Siprofloksasin + Klindamisin
   • MRSA endişesi varsa vankomisin veya linezolid eklenmesi önerilir
  • Evre I (preorbital): amoksisilin/klavulanat 10-14 gün süreyle oral kullanabilir.
  • 24-36 saatte iyileşme olmazsa, başlangıç ampirik rejimde yer almadıysa anaerobik kapsam (metronidazol, klindamisin..) eklenmesi önerilir
  • Süre: klinik cevaba göre 10-21 gün, osteomiyeliti düşündüren kemik değişiklikleri varsa 4-6 haftaya uzatılması önerilir.
  • Başlangıçta IV antibiyotiklerle daha sonra orak ardışık tedavi uygulanabilir.
  • Toplum kökenli MRSA periorbital selülite neden olabilir. Vankomisin, daptomisin veya linezolid kullanımını düşünebilir. Öncesinde solunum yolu enfeksiyonunun olmaması MRSA'yı düşündürebilir.
REV230212
MASTOİDİT

Akut mastoidit
 • Mastoid çıkıntının enfeksiyonu (kafatası temporal kemiği içinde), çoğunlukla tedavi edilmeyen bir sonucu olarak ortaya çıkar.
 • Genellikle akut otitis media'nın komplikasyonu olup temporal kemiği içerebilir.
 • <3 hafta süre
 • Yetişkinlerden ziyade çocuklarda (<2 yaş) görülür.
 • Çoğu durumda antibiyotik ve orta kulak drenajı yeterlidir.
 • Kronik otitis media, kulak drenajının tıkanmasına ve akut/kronik mastoidite yatkınlık sağlayan koleasteatom oluşumunu içerebilir.
 • Tanısal BT/MR görüntüleme yapılabilir.
 • Süpüratif komplikasyonlar (osteomyelit, lateral venöz sinüs tromboflolebiti, epidural/subdural apse) aranmalıdır.
 • Etiyoloji:
  • Akut otitis media'nın ilk atağından sonra gelişiyorsa:
   • S. pneumoniae (en sık)
   • S. pyogenes
   • S. aureus
  • Kronik otitis media'ya ikincil ise:
   • S. aureus
   • P. aeruginosa
 • Çoğu hasta ayaktan tedavi edilir.
 • KBB konsültasyonu istenir
 • Tedaviyi yönlendirmek için kulak akıntısından kültür gönderilir.
 • Tercih edilen özellikle önceden tedavi yoksa; Amoksisilin-klavulanat, sefuroksim aksetil
  • MRSA durumunda vankomisin 2x15-20mg/kg iv önerilir. Linezolid alternatif rejimdir.
 • Kronik OM öyküsü varsa: daha yüksek direnç oranları nedeniyle; seftriakson
 • Kronik otitis media/kronik mastoiditin akut alevlenmesi, komplike infeksiyon (subperiostal apse, osteomyelit)
  • KBB konsültasyonu, cerrahi debridman
  • Vankomisin 2x15-20mg/kg iv + Piperasilin-tazobaktam 3x4.5g iv veya Seftazidim 3x2g iv
  • Ciddi beta laktam alerjisi varsa Vankomisin veya Linezolid +Aztreonam 3x2g önerilir
 • Kültür antibiyotik duyarlılık sonucuna göre deeskalasyon önerilir.
 • Tedavi süresi akut mastoidit için 7-14 gün, kronik mastoidit için 3-6 haftadır
 • Kronik mastoiditin olağan dışı nedenleri (Nocardia, M. tuberculosis, Actinomyces) göz önünde bulundurulmalıdır.

Kronik mastoidit
 • Genellikle tekrarlayan orta kulak iltihabı veya kronik otitis media (ve önceki antibiyotik kullanımı) ile ilişkilidir.
 • Sıklıkla koleasteatom (keratoma) ile ilişkilidir.
 • Fizik muayene ve BT/MR ile tanıya gidilir.
 • KBB ile birlikte yönetimi gereklidir.
 • Komplikayonları:
  • Timpanostomi +/- mastoidektomi için takip önemlidir, çünkü yetersiz tedavi edilen vakalarda komplikasyonlar yaygındır.
  • İşitme kaybı
  • Osteomyelit
  • Menenjit
  • Periosteal apse (en sık akut mastoiditte görülür)
  • Subdural veya epidural ampiyem
  • Lateral sinüs septik tromboflebiti
  • Kranyal sinir felçleri
 • Etiyoloji:
  • Sıklıkla polimikrobiyaldir.
  • Pseudomonas aeruginosa
  • S. aureus
  • Enterobacteriaceae
  • Anaerobes: Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium, Peptostreptococcus
  • Mycobacterium tuberculosis (nadiren)
 • Tedavide dış kulak yolunun iyi bakımı gereklidir.
 • Kulak drenaj kültürü gönderilir.
 • İlk seçenek topikal antibiyotiktir.
  • İdeali kültüre göre düzenlemektir.
  • Ampirik verilecekse Siprofloksasin kulak damlası günde 2 kez 2 hafta önerilir.
 • Koleasteatomun cerrrahi tedavisi  ve/veya masteidektomi için cerrahi değerlendirme gerekir.
 • Mastoidektomi endikasyonları:
  • BT/MR ile kronik drenaj ve osteomyelit kanıtı
  • MSS'ye yayılma (epidural apse, süpüratif flebit, beyin apsesi) kanıtı
 • Elektif masteidektomide kısa süreli parenteral antibiyotik önerilir.
  • Kültüre göre spesifik antibiyotik uygundur.
 • Topikal/sistemik aminoglikozidler işitme kaybını kötüleştireceğinden uzak durulmalıdır.
REV
SİNÜZİTOTİTİS MEDİA


OTİTİS EKSTERNAFARENJİT

PATOJENLER
 • Bakteriler:
  • Streptococcus pyogenes (Grup A Streptokok, baskın bakteriyel patojen)
  • Mycoplasma pneumoniae
  • Arcanobacterium haemolyticum (S. pyogenes'i taklit edebilir, çoğunlukla üniversite çağındaki öğrencilerde, buna yaygın maküler döküntü eşlik eder)
  • Bordetella pertussis
  • Streptococci (Grup C, Grup F, Grup G dahil diğer)
  • Fusobacterium necrophorum
  • Corynebacterium diphtheriae (nadir)
  • Francisella tularensis (nadir)
  • Neisseria gonorrhoeae
  • Yersinia pestis (nadir)
  • Chlamydia pneumoniae
 • Virüsler:
  • Coronavirus
  • Enterovirus (Coxsackievirus vs.)
  • Influenza
  • Rhinovirus
  • Parainfluenza virus
  • Respiratory syncytial virus (RSV)
  • Epstein-Barr virus (birincil EBV enfeksiyonu, yani enfeksiyöz mononükleoz)
  • HIV (akut)
  • Adenovirus


KLİNİK
 • Faringeal ağrı +/- disfaji, ÜSYE semptomları, ateş ve diğer yapısal semptomlar.
  • Öksürük varsa, bakteriyel değil viral bir nedeni düşündürür.
 • PE: kırmızı boğaz +/- cerahatli eksüda (eksüdatif bademcik iltihabı).
 • Boğaz ağrısının ayırıcı tanısı (farenjit dışında): epiglottit, peritonsiller apse, retrofarengeal apse, tiroidit, orofaringeal veya laringeal tümör.
 • Viral enfeksiyonu düşündüren semptom veya bulgular: ses kısıklığı, burun akıntısı, öksürük, oral ülserler. Enfeksiyöz mononükleozu düşünün, yukarıdaki diğer nedenlere bakın.


TANI
 • GAS farenjiti: Mikrobiyal tespit, yalnızca klinik kriterlerin aksine tercih edilen değerlendirme yöntemidir.
  • Mikrobiyal tespit tercihen pozitif hızlı antijen testi (HAT, tipik olarak yetişkin popülasyonlarında kullanılır) veya boğaz kültürü (yavaş ama doğru, HAT negatifse çocuklarda sıklıkla kontrol edilir) kullanılarak yapılır.
  • HAT, yetişkinlerde yedek boğaz kültürü gerektirmeyecek kadar yeterince duyarlı (%80-90) ve özgül (>%95) olarak kabul edilir, ancak çocuklarda HAT testi negatif olduğunda kültür alınması önerilir.
 • "Strep boğaz": en sık 5-15 yaşları arasında görülür, ancak her yaşta ortaya çıkabilir.
  • Tipik semptomlar: ani başlangıç, yutma ile ağrı, ateş +/- baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı.
 • Centor kriterleri: klinik kriterler, ancak mikrobiyal teşhis yöntemlerine kıyasla GAS'ı fazla teşhis etme eğilimindedir.
  • GAS tanısını virale tercih etmek için 4 bulgudan 3'üne ihtiyacınız var:  Ateş, eksudatif tonsillit, öksürük yokluğu, hassas servikal lenfadenopati

Diğer bazı nedenler:
 • Fusobacterium spp.: Adolesanlarda ve genç erişkinlerde özellikle F. necrophorum olmak üzere GAS (-) farenjitinin yeni ortaya çıkan bir nedeni. Kesin rolü belirsizdir, ancak öğrenci popülasyonlarında yapılan bazı çalışmalar, farenjitin yaklaşık %20'sine neden olabileceğini öne sürmektedir, ancak kolonizasyon oranlarının ~ %10 olabileceğini unutmayın. Teşhis için şu anda mevcut hızlı test yok. anaerobik kültür Bazı merkezlerde kurum içi PCR olabilir.
 • Arcanobacterium haemolyticum: gençler ve genç erişkinlerde GAS'a benzer sunum. Skarlitiniform jeneralize döküntü genellikle eşlik eder ve bir ipucu olabilir. Mikro laboratuvardan standart insan kanlı agar plakalarında daha yavaş büyüme olarak boğaz sürüntüsünden kültür yapmasını özellikle isteyin.
 • Boğmaca: B. pertussis, özellikle hastalığın erken döneminde, öksürük yetişkinlerde belirgin özellik haline gelmeden önce boğaz ağrısına neden olabilir.
 • GC şüphelisi: boğaz kültürü, mikro laboratuvar için özel bir isteği not edin.

Virüsler: tipik olarak yaya virüsleri için teşhis konulamaz, örn. koronavirüs, rinovirüs, adenovirüs vb. Aşağıdaki bazı yaygın spesifik virüsler.
 • İnfluenza: hızlı test kullanın, yalnızca %30-40 duyarlı. Moleküler test genellikle sadece farenjit için yapılmaz (hastane ortamında ÜSYE veya pnömoni endişesinin aksine). Veya klinik şüphe üzerine teşhis koyun (salgın + tipik ateş ve öksürük vakası vb.).
 • Akut HIV: plazma HIV RNA'sı
 • HSV: üniversite öğrencilerinde görülen farenjitlerin %10'a kadar nedeni olabilir, birincil enfeksiyon.
 • Primer EBV: Monospot veya EBV'ye özgü seroloji (EBV Capsid IgM (+), EBNA (-), EBV Capsid IgG (+/-) WBC'de atipik lenfositler farklıdır, spesifik değildir ve diğer birincil viral enfeksiyonlar (HIV dahil) veya ilaç reaksiyonları ile görülebilir. Grup A streptokok enfeksiyonu, EBV enfeksiyonunun birincil olduğu enfeksiyöz mononükleoz vakalarının küçük bir kısmında ikincil bir enfeksiyon olabilir.


TEDAVİ
Streptokokal farenjit
 • A grubu streptokok (GAS) farenjitinin antibiyotik tedavisi için öneriler:
  • Vakaların %90'a varan oranı (yetişkinlerde) viral olduğundan; bu nedenle sadece aşağıdaki durumlarda penisilin veya eritromisin önerilir:
   • (+) hızlı strep antijeni: %80-90 duyarlı, dakikalar içinde kullanılabilir.
   • (+) boğaz kültürü: %95 hassas, ancak kültür gecikme süresi tedavide 24-48 saat gecikme anlamına gelir.
   • Çoğu hekim Centor klinik kriterleri yetersiz olarak kabul eder, rutin olarak kullanmaz.

 • Tedavinin mantığı ARA'dan sakınmaktır, ancak birçok ülke bu yaklaşımı terk etmiştir ve tedavi rutin vakalarda hastalık süresini yalnızca < 1 gün kısaltmaktadı

 • Antibiyotik tedavisi
  • Öncelikli
   • Çocuklar:
    • Penisilin Vk 250mg PO günde iki veya üç kez x 10d
    • Amoksisilin 50mg/kg (maks. 1000mg) PO günde bir kez veya 25mg/kg (maks. 500mg) PO günde iki kez x 10d
    • Benzatin penisilin G: < 27 kg: 600.000 U IM x 1 ≥27 kg: 1.200.000 U IM x 1
   • Ergenler veya yetişkinler:
    • Penisilin Vk 250 mg PO günde dört kez veya 500 mg PO günde iki kez x 10d
    • Amoksisilin 500 mg günde iki kez x 10d
    • Benzatin PCN 1,2 milyon birim IM x 1
  • Alternatifler: örneğin, beta-laktam alerjisi. Hastanın ani aşırı duyarlılık sorunları varsa sefalosporinleri kullanmayın.
   • Çocuklar:
    • Sefaleksin 20 mg/kg/doz (maksimum 500mg) PO günde iki kez x 10d
    • Cefadroxil 30mg/kg (maks. 1 gm) PO günde bir kez x 10d
    • Klindamisin 7 mg/kg/doz (maksimum 300 mg) PO günde üç kez x 10d
    • Azitromisin 12 mg/kg (maks. 500 mg) PO günde bir kez x 5d
    • Klaritromisin 7,5 mg/kg/doz (maksimum 250 mg) PO günde iki kez x 10d
   • yetişkinler:
    • Cephalexin 500 mg PO günde iki kez x 10d
    • Cefadroxil 1 gm PO günde bir kez x 10d
    • Klindamisin 300 mg PO günde üç kez x 10d
    • Azitromisin 1. günde 500 mg, ardından 2-5. günde 250 mg.
    • Klaritromisin 250mg PO günde iki kez x 10d

  • Asemptomatik ev halkı temaslıları: boğaz kültürü veya antibiyotik tedavisi gerekli değildir.
  • Ek tedavi: Orta-şiddetli semptomlar için NSAID'ler veya asetaminofen.

 • Taşıyıcılar:
  • Antibiyotik tedavisi genellikle tavsiye edilmez
   • Ancak sık GAS ile kanıtlanmış nüksleri olanlar için düşünülebilir, ancak uygulamayı destekleyecek çok az iyi kanıt vardır.
  • Taşıyıcıların çoğu GAS bulaştırmaz ve semptomatik farenjit veya GAS komplikasyonları gelişme olasılığı düşüktür.
  • Tedavi istendiğinde:
   • Klindamisin 20–30 mg/kg/gün, 3 dozda (maks = 300 mg/doz) x 10 gün Penisilin Vk x 10d artı rifampin (20 mg/kg/gün, maks. 600 mg PO) PCN Vk tedavisinin son 4 günü Amoksisilin/klavulanik asit: 3 dozda 40 mg amoksisilin/kg/gün kullanın (maks = 2000 mg amoksisilin/gün) x 10 gün Benzatin penisilin G: < 27 kg: 600.000U IM x 1 ≥ 27kg: 1,2 milyon U IM x 1 Ayrıca rifampini 20 mg/kg/gün 2 doz halinde (maks = 600 mg/gün) 4. günde dozlayın


gonokokal farenjit
 • Bu bölgedeki enfeksiyonun yok edilmesi ürogenital veya anorektal bölgelere göre daha zordur.
 • Kültür isteyin ve gonokok için tedavi edin.
 • İlk seçenek: Seftriakson 500mg IM x 1 doz

Çeşitli etiyolojiler
 • Arcanobacterium haemolyticum:
  • zayıf aside dayanıklı bakteri, sağlıklı genç erişkinlerde farenjite neden olan ve sıklıkla ilişkili bir döküntü olan Gram-pozitif bir basil.
  • Tüm beta-laktamlara, makrolidlere ve klindamisine duyarlıdır.
 • İnfluenza:
  • Ayakta tedavi gören hastalar için etkinlik, yalnızca tedavi başlangıçtan 48 saat sonra başlarsa görülür.
  • Oseltamivir x 5 gün
  • Baloksavir (ağırlığa dayalı dozlama) x tek doz
  • Süre: Akut tedavi için 5 gün
  • Ayrıntılar için grip modülüne bakın ve dolaşımdaki suşlar için direnç profillerine ilişkin en son öneriler için CDC web sitesine bakın.
 • Akut HIV: bkz. HIV/AIDS akut retroviral sendrom modülü.
 • HSV:
  • Asiklovir 400 mg PO günde üç kez
  • Valasiklovir 1g PO günde iki kez
  • Famsiklovir 250 mg PO günde iki kez
  • Süre: 5-10d.
 • Diğer virüsler: destekleyici bakım, nadiren ofis ortamlarında teşhis edilir.
 • Boğmaca: ayrıntılar için modüle bakın.
 • Difteri (C. diphtheriae): ayrıntılar için modüle bakın.
  • Tercih edilen: eritromisin 500 mg PO günde dört kez x 14 gün
  • Çoğu insan artık azitromisin kullanıyor.
 • yardımcı tedavi
  • Asetaminofen veya NSAID'ler (örn. ibuprofen) sıklıkla kullanılır.
  • Bazı RKÇ'ler[6] ve Cochrane incelemesi[5], tek doz kortikosteroid kullanımıyla daha iyi bir çözüm önermektedir.


TAKİP
 • Asemptomatik temaslılar için test veya tedavi önerilmemektedir.
 • Tedavi testi tavsiye edilmez.
 • Kılavuzlar tarafından sefaleksin önerilmesine rağmen, FDA etiketlemesi “. . .romatizmal ateşin sonradan önlenmesinde sefaleksinin etkinliğini ortaya koyan veriler mevcut değildir. . . “
 • Tekrarlayan GAS farenjiti için tonsillektomi önerilmez.


DİĞER BİLGİLER
 • Bazı uzmanlar strep'i Centor klinik kriterlerine (ACP) göre tedavi ederken diğerleri yalnızca laboratuvarda kanıtlanmış strep (IDSA) ile tedavi eder.
  • Dx: (Centor kriterleri) hx ateş, eksüdatif tonsillit, öksürük yok, hassas servikal LN. Bazıları 4'te 3 mevcut olduğunda ampirik Rx'i önerir, ancak diğerleri strep Ag tespitinin abx kötüye kullanımını önlemeye yardımcı olduğunu düşünür.
 • GAS farenjitini tedavi etme nedenleri:
  • Romatizmal ateşi önleyin (çocuklarda nadirdir ve daha önce ARA öyküsü olmayan yetişkinlerde neredeyse hiç duyulmamıştır)
  • Ek ayrıntılar için Akut Romatizmal Ateş modülüne bakın.
  • Peritonsiller apsenin önlenmesi (nadir)
  • Yayılmayı azaltın (genellikle 48 saatte bulaşıcı değildir)
  • Acıyı hafifletin, ancak plaseboya kıyasla abx semptom başlangıcından sonraki 48 saat içinde başlarsa 16 saatlik iyileşme olarak yalnızca mütevazı bir fayda.
 • Yayılma ile ilgili en büyük endişe pediyatrik hastalardadır.
REV221123
PERİTONSİLLER APSEPARAFARİNGEAL BOŞLUK ENFEKSİYONU
SÜPÜRATİF PAROTİT

ETİYOLOJİ
 • Parotis boşluk enfeksiyonlarının mikrobiyolojik etiyolojisi en sık polimikrobiyaldir.
 • En yaygın S. aureus neden olur.
 • Viridans ve diğer streptokoklar, H. influenzae, Bacteroides spp, Peptostreptococcus spp ve diğer oral anaeroplar diğer etkenlerdir.
 • Bağışıklığı baskılanmışlar ve hastane kökenli olanlar, ESBL+ Enterobacteriaceae ve P. aeruginosa dahil fakültatif gram-negatif basiller için yüksek risktir.

KLİNİK
 • Genellikle dehidratasyon durumunda, özellikle yaşlı postoperatif hastalarda ortaya çıkar.
 • Mandibula açısına kadar uzanan preauriküler alanların aniden sert, eritemli şişmesi ile karakterizedir.
 • Trismus ve disfaji şikayetleriyle birlikte, lokal ağrı ve hassasiyet ile ilişkilidir.
 • Yüksek ateş, titreme ve belirgin toksisitenin sistemik bulguları mevcut olabilir.
 • Muayenede, bezin üzerinde bulunan yoğun parotis fasya nedeniyle fluktuasyon genellikle değerlendirilemez.
 • Pürülan materyal, Stensen'in kanalının ağzından açığa çıkabilir.

TANI
 • Genellikle karakteristik klinik bulgular mevcut olduğunda konur.
 • Stensen kanalının girişinde pürülan drenaj mevcutsa, Gram boyama ve kültür için örnek alınmalıdır.

TEDAVİ
 • Stafilokoklara ve oral floraya yönelik hidrasyon ve intravenöz antibiyotikleri içerir.
 • Uygun rejimin bağlı olduğu durumlar:
  • Toplum ya da hastane kaynaklı infeksiyon
  • Hastanın bağışıklık durumu
  • MRSA risk faktörleri (iv ilaç kullanımı, komorbid hastalık (DM, KBY, dekübit ülseri...), önceki yılda hastaneye yatış, uzun süreli yatış ve hemodiyaliz)
 • Ampirik rejimler:
  • Ampisilin-sulbaktam 4x3g iv
  • Sefazolin 3x1g iv + Metronidazol 3x500mg iv
  • Sefuroksim 3x1.5g iv + Metronidazol 3x500mg iv
  • Penisilne alerjisi varsa: Vancomisin +/- Metronidazol ya da Moksifloksasin önerilir
  • MRSA riski varsa: Vankomisin 2x15mg/kg iv veya Linezolid 2x600mg iv eklenmesi düşünülmelidir.
 • Hasta iyileştikten sonra ve cerrahi tedavi gereksiz görüldüğünde kültür ve duyarlılık verilerine göre oral rejime geçiş düşünülebilir.
 • Tedavi süresi hastanın bağışıklık durumuna, infeksiyonun ciddiyetine ve kapsamına ve tedaviye yanıtına bağlıdır.
 • Komplike olmayan olgularda klinik yanıt alınmışsa 10 gün süre tedavi önerilir.
REV221123
HERPETİK GİNGİVOSTOMATİT

GİRİŞ
 • Çocukların, gençlerin ve seyrek olarak da süt çocuklarının hastalığıdır.

ETİYOLOJİ
 • HSV 1-2

KLİNİK
 • Sistemik belirti olmaksızın birkaç ağrılı ülserden, ateş, boğaz ağrısı ve bölgesel LAP'a kadar değişen belirtiler gösterir.
 • Primer infeksiyon, tekrarlayan infeksiyondan daha ciddi seyirlidir.
 • Ağrı oral lezyonlardan (eritematöz tabanlı 2-4 mm çaplı ülserler) 1-2 gün önce belirir.
 • Semptomlar 2-3 gün sürse de veziküller 1-2 haftada sönerler.

AYIRICI TANI:
 • Herpanjina
 • VZV
 • HZV
 • El-ayak-ağız hastalığı
 • Aft
 • Behçet sendromu
 • Eritema multiforme

TANI
 • Direkt immünfloresan
 • PCR
 • Viral kültür

TEDAVİ
 • Erken başlanan tedavi daha etkindir.
 • Asiklovir 3x400 mg po 7-10 gün
REV221123
HERPANJİNA

Giriş:
 • Yumuşak-sert damağın bileşkesinde karakteristik orofaringeal veziküllerdir.

Etiyoloji:
 • Coxackie viruslar
 • Echo viruslar

Klinik:
 • Çocuklar ve genç erişkinleri tutar.
 • Lezyonlar çok sayıda, küçük, beyaz papüllerden meydana gelir.
 • 2-3 günde spontan açılarak iyileşir. Servikal LAP seyrektir.

Ayırıcı Tanı:
 • HSV
 • El-ayak-ağız hastalığı
 • enfeksiyöz monnükleoz

Tanı Testleri:
 • Vezikül içerisinden viral kültür yapılabilir.
 • PCR kültürden daha duyarlıdır.

Tedavi:
 • Sadece topikal analjezik uygulanır.
REV221123

OROFARİNGEAL KANDİDİYAZ

Etiyoloji:
 • Cadida albicans %80'inden sorumludur.
 • C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. dublinensis önemli non-albicans türlerdir.

Klinik:
 • Pseudomembranlar (pamukçuk)
 • Hastalar ağızlarında yanıcı bir ağrı ve tat değişikliğinden yakınırlar.
 • Disfaji veya odinofaji eşlik ediyorsa özefageal kandidiyazisi düşündürmelidir.
 • Kazındığında kanayan oral mukus membranların üzerind ebeyaz plaklar vardır.

Risk Faktörleri:
 • Antibiyotik kullanımına bağlı flora değişikliği
 • Kortikosteroid ve immünbaskılayıcı ilaçlar, gebelik, DM, diğer endokrin hast (Cushing hast, hipotiroidi), T hücre defektleri

Tanı:
 • Seçilmiş immünbaskın hastalarda tekrarlayan kandidiyaz için baskılayıcı tedavide Flukonazol 1x100mg po 3 kez/hafta verilir.
 • Perleche; ağzın köşelerindeki kandidiyazistir, küçük, ince çatlaklara ve kırılmalara neden olur.
 • Orofaringel kandidiyaz, lokal veya sistemik immünbaskınlığın genel belirtisidir.
 • Klinik görünüm ve KOH ıslak preparatın incelenmesi ile olur.

Tedavi:
 • Topikal antifungaller:
 • Oral antifungaller:
  • Nistatin oral süsp 4x500.000 U (5 ml), yutmadan önce ağızda 3-5 dakika bekletilir. Tedavi süresi 7-14 gündür.
  • Klotimazol 5x10mg/gün po 7-14 gün
  • Orta-ileri hastalık, tekrarlayan infeksiyonlar ve CD4 <100 hücre/mm3 ileri immunosüpresyonda oral azol önerilir.
  • Flukonazol 1x100-200mg po/iv 7-14 gün önerilir.
 • Damak stomatitinde, yatmadan önce damaklar çıkarılır, fırçalanır ve klorheksidin glukonat solüsyonunda bekletilir.
 • Alternatif: İtrakonazol solüsyonu 1x200mg po 7-14 gün

REV221123
İçeriğe dön