Hepatit B - İmmunsupresyon & Profilaksi - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Bursa Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
BURSA
ENFEKSİYON
BURSA
ENFEKSİYON
İçeriğe git

Hepatit B - İmmunsupresyon & Profilaksi

Klinik > Hepatit B
 • Kılavuzların çoğu, HBsAg ve anti-HBc dahil olmak üzere immünosupresif rejimler almayı planlayan tüm hastalarda HBV enfeksiyonu için tarama yapılmasını ve ardından herhangi biri pozitifse bir HBV DNA testi yapılmasını önermektedir.
 • HBsAg ve anti-HBc'ye ek olarak anti-HBs taramasının rolü tartışmalıdır: EASL ve APASL, taramanın bir parçası olarak anti-HBs önerirken, AGA ve AASLD önermez. Anti-HBs taramasının rolü daha da belirsizdir, çünkü anti-HBs'lerin varlığı HBVr'yi engellemez. Bununla birlikte, > 100 IU/ml titresi azalmış HBVr insidansı ile ilişkilendirildiğinden, anti-HBs seviyesi HBVr riski hakkında ek bilgi sağlayabilir.
 • Ek olarak, anti-HBs varlığı, HBsAg-/anti-HBc+ hastalarında geçmiş enfeksiyonu doğrulayabilir ve tersine, anti-HBs kaybı HBVr'nin bir göstergesi olabilir.
 • APASL ayrıca, ilerlemiş fibrozu ve sirozu olan hastalarda HBVr durumunda daha yüksek mortalite ve morbidite riski taşıdığından, tüm KHB hastalarında ve iyileşmiş HBV enfeksiyonu olan tüm hastalarda karaciğer fibrozisi derecesinin değerlendirilmesini önerir.HBsAg < 10 IU/ml olan HBV/HCV koenfeksiyonu için DAA: Reaktivasyon Riski: HBsAg+ düşük
HCV için DAA: Reaktivasyon Riski: HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-)  düşük
Otolog HSCT: Reaktivasyon Riski: HBsAg+ yüksek, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) orta
Allojenik HSCT: Reaktivasyon Riski: HBsAg+ yüksek, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) yüksek
Sitotoksik kemoterapi (antrasiklin türevleri hariç): Reaktivasyon Riski: HBsAg+ orta, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) düşük • HBsAg+ reaktivasyon riski yüksek, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) reaktivasyon riski düşük
 • Risk of hepatitis B virus reactivation following treatment with abatacept: A retrospective study of international pharmacovigilance databases (2022)Alemtuzumab (Lemtrada)
 • HBsAg+ reaktivasyon riski yüksek, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) reaktivasyon riski belirsizAlkilleyici ajanlar
Reaktivasyon riski: HBsAg+ yüksek, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) düşük
Altretamine
Bendamustine
Busulfan
Carboplatin
Carmustine
Chlorambucil
Cisplatin
Cyclophosphamide
Dacarbazine
Ifosfamide
Lomustine
Mechlorethamine
Melphalan
Melphalan flufenamide
Oxaliplatin
Procarbazine
Temozolomid
Thiotepa
Trabectedin         Antimetabolitler
         Reaktivasyon riski: HBsAg+ düşük
         Azacitidine
         • DNA metiltransferazı inhibe ederek DNA metilasyonunu bozan bir pirimidin nükleosid analoğu.
         • Aynı zamanda, birincil olarak RNA'ya dahil edilmiş bir sitidin antimetabolitidir.
         • Aşağıdaki Fransız-Amerikan-İngiliz miyelodisplastik sendrom alt tipleri olan hastaların tedavisi için: refrakter anemi veya halkalı sideroblastlı refrakter anemi (nötropeni veya trombositopeni eşlik ediyorsa veya transfüzyon gerektiriyorsa), aşırı blastlı refrakter anemi, transformasyonda aşırı blastlı refrakter anemi (şimdi çok hatlı displazili AML olarak sınıflandırılmaktadır) ve KML.
         Azathioprine
         • 6-merkaptopürinin ön ilacıdır.
         • Böbrek nakli reddini önlenmesinde, RA, Crohn hst ve ülseratif kolit tedavisinde kullanılan immünosupresan ajandır.
         • Marka: Azasan, Imuran
         5-florouracil
         • Bazal hücreli karsinomları tedavi etmek için ve palyatif kanser tedavisinde enjeksiyon olarak kullanılan bir pirimidin analoğudur.
         • Deoksiuridilik asidin timidilik aside timidilat sentetaz dönüşümünü bloke ederek DNA sentezine müdahale eder.
         6-mercaptopurine
         • Pürin metabolizmasını inhibe ederek nükleik asit sentezine müdahale eder
         • Genellikle diğer ilaçlarla kombinasyon halinde ALL'nin remisyon indüksiyonu ve idame tedavisinde kullanılır.
         Capecitabine
         • Metastatik meme, pankreas ve kolorektal kanserlerin tedavisinde kullanılan, ağızdan uygulanan bir kemoterapötik ajandır.
         • DNA sentezini inhibe ettiği ve tümör dokusunun büyümesini yavaşlattığı tümörde enzimatik olarak florourasile (antimetabolit) dönüştürülen bir ön ilaçtır.
         Cladribine
         • Tüylü hücreli lösemi dahil lenfoproliferatif hastalıkların ve alternatif MS ilaçlarına yanıt vermeyen veya tolere edemeyen hastalarda kullanılan, tekrarlayan MS formlarının tedavisinde kullanılan bir pürin antimetabolitidir..
         Clofarabine
         • 1-21 yaş arası hastalarda tekrarlayan veya dirençli akut lenfoblastik lösemiyi tedavi etmek için kullanılan bir pürin nükleosiddir.
         Cytarabine (Ara-C)
         • Akut lenfositik olmayan lösemi, ALL ve KML'nin blast fazını tedavi etmek için kullanılan bir pirimidin nükleosid analoğudur.
         • DNA sentezini inhibe eden bir antimetabolit antineoplastik ajandır.
         • Ayrıca antiviral ve immün baskılayıcı özelliklere sahiptir. (Martindale'den, The Extra Pharmacopoeia, 30. baskı, s472)
         Decitabine
         • MDS tedavisinde DNA hipometilasyonunu ve buna karşılık gelen gen ekspresyonunda değişiklikleri indükleyerek kullanılan bir kemoterapötik pirimidin nükleosid analoğudur.
         Floxuridine
         • Hızlı enjeksiyonla uygulandığında fluorourasile metabolize olan bir antineoplastik antimetabolit.
         • GİS adenokarsinomların hepatik metastazlarını tedavi etmek ve karaciğer ve GİS malign neoplazmalarında palyasyon için kullanılmıştır.
         • Marka: FUDR
         Fludarabine
         • DNA sentezini inhibe eden bir pürin analoğu antimetabolitidir.
         • En az bir standart alkile edici ajan içeren rejime yanıt vermeyen veya tedavisi sırasında hastalığı ilerleyen B hücreli KLL yetişkin hastaların tedavisi için.
         • Marka: Fludara
         Gemcitabine
         • Riboz üzerindeki hidroksilin yerini alan iki florin atomlu bir sitidin analoğudur.
         • Bir ön ilaç olarak gemsitabin, DNA uzaması sırasında nükleik asitlerin yapı taşlarını değiştirerek çalışan, tümör büyümesini durduran ve habis hücrelerin apoptozunu teşvik eden aktif metabolitlerine dönüştürülür.
         • Karboplatin ile kombinasyon halinde ilerlemiş over kanserini, paklitaksel ile kombinasyon halinde metastatik meme kanserini, sisplatin ile kombinasyon halinde küçük hücreli dışı akciğer kanserini ve monoterapi olarak pankreas kanserini tedavi etmek için FDA tarafından onaylanmıştır.
         Hydroxyurea
         • Ribonükleosit difosfat redüktazın inhibisyonu yoluyla DNA sentezini inhibe eden bir antimetabolit.
         • Orak hücreli anemi krizini tedavi etmek için kullanılır.
         Methotrexate
         • Çok çeşitli kanserler, psoriasis, romatoid artrit, JRA tedavisinde kullanılan antineoplastik ajan
         Nelarabine
         • önceki kemoterapötik tedavilere klinik yanıtın yetersiz olduğu akut T-hücreli lenfoblastik lösemi ve T-hücreli lenfoblastik lenfoma tedavisinde kullanılan bir pürin nükleosid analoğu ve antineoplastik ajandır.
         Pemetrexed
         • Mezotelyoma ve küçük hücreli dışı akciğer kanserini tedavi etmek için kullanılan bir folat analoğudur.
         • Marka: Alimta, Ciambra, Pemfexy
         Pentostatin
         • Güçlü bir adenozin deaminaz inhibitörüdür.
         • Başta tüylü hücreli lösemi olmak üzere birçok lenfoproliferatif malignitenin tedavisinde etkilidir.
         • Ayrıca diğer bazı antineoplastik ajanlarla sinerjistiktir ve immünosupresif aktiviteye sahiptir.
         • Marka: Nipent
         Pralatrexate
         • Nükseden veya dirençli periferik T-hücreli lenfoma tedavisi için bir antifolattır.
         • Marka: Folotyn
         Thioguanine
         • Akut nonlenfositik anemi tedavisinde remisyonun indüksiyonu ve remisyonun konsolidasyonu için kullanılan bir pürin analoğu.
         • Marka: Lanvis, Tabloid
         Trifluridine/tipiracil combination
         • Trifluridin, simpleks virüsünün neden olduğu keratokonjonktivit ve epitelyal keratiti tedavi etmek için ve bazı metastatik gastrointestinal kanser türleri için kemoterapinin bir parçası olarak kullanılan bir nükleosid metabolik inhibitörüdür.
         • Tipiracil, belirli tipte gastrik veya kolorektal maligniteleri olan yetişkin hastaların ek tedavisi olarak kullanılan bir timidin fosforilaz inhibitörüdür.            Antrasiklin türevleri
            Reaktivasyon riski: HBsAg+ yüksek, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) orta
            Valrubicin
            • Doksorubisinin yarı sentetik bir analoğudur.
            • Mesane kanseri tedavisinde mesaneye direkt infüzyon şeklinde verilir.
            Epirubicin
            • Doksorubisinin 4'-epi-izomeri olan bir antrasiklin.
            • Primer meme kanseri cerrahi rezeksiyonu geçirmiş hastalarda aksiller düğüm metastazlarını tedavi etmek için bir adjuvan olarak kullanılır.
            Daunorubicin
            • Streptomyces peucetiu'dan izole edilen çok toksik bir antrasiklin aminoglikozit antineoplastik
            Doxorubicin
            Idarubicin
            Plicamycin            Belatacept
            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ yüksek, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) düşük
            • Böbrek nakli yapılan yetişkin hastalarda organ reddinin profilaksisinde kullanılan seçici bir T-hücre kostimülasyon blokeridir.
            • İnsan CTLA-4'ün hücre dışı alanını insan IgG1'in değiştirilmiş Fc (menteşe, CH2 ve CH3 alanları) kısmına bağlayan çözünebilir bir füzyon proteinidir.            B hücresi yok edici tedavi - monoklonal anti-CD20 antikoru
            Reaktivasyon riski: HBsAg+ yüksek, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) yüksek
            Rituximab
            • Normal ve malign B lenfositlerinin yüzeyinde bulunan CD20 antijenine yönelik, genetik olarak tasarlanmış bir kimerik murin/insan monoklonal antikorudur.
            • Antikor, murin hafif ve ağır zincir değişken bölge dizileri ve insan sabit bölge dizileri içeren bir IgG1 kappa immünoglobülinidir.
            • NHL, KLL, Wegener granülomatozu, pemfigus vulgaris ve RA tedavisinde kullanılır.
            • Marka: MabThera, Riabni, Rituxan, Rituxan Hycela, Ruxience, Truxima
            Ocrelizumab
            • Birincil ilerleyici veya tekrarlayan MS tedavisinde endike olan CD20'ye yönelik bir sitolitik antikordur.
            • CD20 antijenini eksprese eden B hücrelerini seçici olarak hedefleyen ikinci nesil rekombinant hümanize monoklonal IgG1 antikorudur.
            • Rituximab ile karşılaştırıldığında, okrelizumabın tekrarlanan infüzyonlarla daha az immünojenik olması ve MS'li hastalar için fayda-risk profilini iyileştirmesi beklenmektedir.
            • Marka: Ocrevus
            Ofatumumab
            • Belirli tedavi geçmişleri olan ve antikanser ilaçlara yanıt veren seçilmiş hastalarda KLL için kullanılan bir anti-CD20 antikorudur.
            • Çeşitli lenfomalarda ve romatoid artritte potansiyel terapötik kullanımı da araştırılmıştır.
            • Tekrarlayan MS formları olan yetişkin hastaların tedavisinde de endikedir.
            • Marka: Arzerra, Kesimpta
            Obinutuzumab
            • Chlorambucil ile kombinasyon halinde tedavi edilmemiş KLL tedavisinde kullanılan bir antineoplastik CD20 antikorudur.
            • Marka: Gazyva
            İbritumomab tiuxetan
            • Konjuge bir radyoaktif izotop yoluyla B hücreli Hodgkin dışı lenfoma tedavisinde kullanılan bir monoklonal anti-CD20 antikorudur.
            • Marka: Zevalin
            Ublituximab
            • Tekrarlayan MS formlarının tedavisinde kullanılan düşük fukozlu CD20 hedefli bir monoklonal antikordur.
            • Marka: Briumvi
            Glofitamab
            • CD20 ve CD3'e yönelik bispesifik bir monoklonal antikordur.
            • Tekrarlayan veya dirençli diffüz büyük B hücreli lenfomada kullanılır.
            • Marka: Columvi            Dimethyl fumarate
            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ düşük            Epirubicin:
            • Primer meme kanseri cerrahi rezeksiyonu geçirmiş hastalarda aksiller düğüm metastazlarını tedavi etmek için bir adjuvan olarak kullanılan bir antrasiklin topoizomeraz II inhibitörüdür.            Erlotinib:
            • Belirli küçük hücreli akciğer kanserlerini veya ileri metastatik pankreas kanserlerini tedavi etmek için kullanılan bir EGFR tirozin kinaz inhibitörüdür            Everolimus:
            • Çeşitli malignite tiplerini tedavi etmek için kullanılan bir memeli rapamisin (mTOR) kinaz inhibitörü hedefidir.            Fingolimod
            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ düşük            Folfox/folfiri (5-fluorouracil-leucovorin-oxaliplatin/irinotecan):
            Florouracil:
            • Bazal hücreli karsinomları tedavi etmek için ve palyatif kanser tedavisinde enjeksiyon olarak kullanılan bir pirimidin analoğudur.
            Leucovorin:
            • Metotreksat ve diğer folat antagonistlerinin toksik etkilerini tedavi etmek, megaloblastik anemiyi tedavi etmek ve kolorektal kanserin palyatif tedavisini sağlamak için kullanılan bir folat analoğudur.
            Oxaliplatin:
            • Kolon veya rektum karsinomunu veya evre III kolon kanserini tedavi etmek için kullanılan platin bazlı (sisplatin ve karboplatin ile aynı aileden) bir kemoterapi ajanıdır.
            Irinotecan:
            • Kolon veya rektumun metastatik karsinomunu tedavi etmek için kullanılan bir antineoplastik enzim inhibitörüdür.            Ibrutinib
            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ orta, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) düşük
            • Bruton tirozin kinaz (BTK) proteinini geri dönüşümsüz bağlayarak B hücresini engeller
            • Kanıt Düzeyi B
            • KLL, Lenfoma, Renal Hücreli Karsinom, Akciğer Kanseri, Gastrointestinal Stromal Tümörler            İmmün kontrol noktası inhibitörleri
            Reaktivasyon Riski: HBsAg+ yüksek (Kanıt A), HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) düşük (Kanıt B)
            Nivolumab
            Pembrolizumab
            Atezolizumab
            Ipilimumab
            Avelumab,
            Durvalumab
            Cemiplimab            Kalsinörin İnhibitörleri
            Cyclosporine:
            • Organ nakli reddini önleyen ve ülseratif kolit, romatoid artrit ve atopik dermatit gibi enflamatuar ve otoimmün durumları tedavi eden immünomodülatör özellikleri ile bilinen bir kalsinörin inhibitörüdür.
            • Beauveria nivea mantarından izole edilmiştir.
            Tacrolimus:
            • Organ nakli reddini önlemek ve orta ila şiddetli atopik dermatiti tedavi etmek için kullanılan bir kalsinörin inhibitörüdür.
            Pimecrolimus
            • daha önceki yanıt eksikliği veya diğer nedenlerle diğer tedavi türlerine aday olmayan hafif-orta atopik dermatit tedavisinde kullanılan topikal bir kalsinörin inhibitörüdür.
            Voclosporin
            • SLE tanısı konanlarda lupus nefriti tedavisi için bir kalsinörin inhibitörüdür.            Kortikosteroid

            Kanıt B
            Düşük doz kortikosteoid
            • ≥ 4 hafta < 10 mg/gün prednizon veya eşdeğeri
            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ düşük
            Orta doz kortikosteoid
            • ≥ 4 hafta 10-20 mg/gün prednizon veya eşdeğeri
            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ orta
            Yüksek doz kortikosteoid
            • ≥ 4 hafta ≥ 20 mg/gün prednizon veya eşdeğeri
            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ yüksek, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) düşük-orta
            İnhaler kortikosteroid
            • Önceki tedavileri başarısız olan hastalarda multipl miyelom tedavisi için yüzey CD38 glikoproteinlerine karşı hedeflenen bir kimerik monoklonal antikordur.            Kimerik antijen reseptör (CAR) t hücre tedavisi
            Tisagenlecleucel:
            • B hücreli ALL için CD19'a yönelik genetik modifiye edilmiş otolog T hücre immünoterapisi veya CAR-T hücre terapisidir.
            Axicabtagene ciloleucel:
            • anti-CD19 kimerik antijen reseptörü (CAR) T-hücresi tedavisi
            Brexucabtagene autoleucel:
            • relaps ve refrakter mantle hücreli lenfoma hastalarının tedavisi için CD28 ve CD3ζ ko-stimülatör alanlarına bağlı modifiye bir murin anti-CD19 tek zincirli değişken fragman kullanan modifiye bir otolog kimerik antijen reseptörü (CAR) T hücre tedavisidir.
            Lisocabtagene maraleucel:
            • tedaviye dirençli veya daha şiddetli B hücreli lenfomalar için bir CAR T hücre tedavisidir.
            Idecabtagene vicleucel:
            • nüksetmiş veya dirençli multipl miyelomu tedavi etmek için endike olan otolog bir T-hücre tedavisidir.
            Ciltacabtagene autoleucel:
            • Daha önce tedavi alan tekrarlayan/dirençli multipl miyelomda kullanılan BCMA'ya yönelik bir CAR T-hücre tedavisidir.
            • B hücresi olgunlaşma antijeni (BCMA), multipl miyelom için bir biyobelirteç olarak kullanılan tümör nekroz faktörü reseptörü üst ailesi 17'nin (TNFRSF17) bir transmembran glikoprotein üyesidir.            Mitoxantrone:
            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ orta
            • Bir antrasendion türevi antineoplastik ajan.
            • İn vitro olarak B hücresi, T hücresi ve makrofaj proliferasyonunu inhibe ettiği ve antijen sunumunun yanı sıra interferon gama, TNFa ve IL-2 salgılanmasını bozduğu gösterilmiştir.
            • Sekonder ilerleyici, ilerleyici tekrarlayan veya kötüleşen tekrarlayan-düzelen multipl skleroz tedavisinde kullanılır.            Mogamulizumab:
            • Kutanöz T-hücreli lenfomanın en yaygın alt tipleri Mycosis Fungoides ve Sézary Sendromunun tedavisi için CC kemokin reseptörü 4'e (CCR4) yönelik insan monoklonal antikordur.            Natalizumab:
            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ orta, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) düşük
            • Bağışıklık hücrelerinin göçünü önlemek için integrinlerin alfa 4 alt birimine bağlanan bir monoklonal anti-integrin antikorudur.
            • Crohn ve MS tedavisinde kullanılır.            Proteazom inhibitörleri            Ruxolitinib:
            • Sitokin sinyali ve hematopoezde yer alan tirozin kinazlar olan JAK1 ve JAK2,3'ün güçlü ve seçici bir inhibitörüdür.
            • Çeşitli miyelofibrozis türleri, hidroksiüreye yanıt vermeyen veya tolere edemeyen polisitemi vera ve steroid tedavisine dirençli olgularda graft-versus-host hastalığını tedavi etmek için kullanılır.            Secukinumab:
            • Plak sedef hastalığı gibi çeşitli kronik immün aracılı enflamatuar bozukluklarda yer alan bir proinflamatuar sitokin olan IL-17A'ya karşı tamamen insan monoklonal IgG1/κ antikorudur.            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ düşük, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) düşük
            • MS'in tekrarlayan-düzelen formunun tedavisinde kullanılan, antiinflamatuar ve immünomodülatör özelliklere sahip bir pirimidin sentez inhibitörüdür.            Tirozin kinaz inhibitörleri
            Reaktivasyon Riski: HBsAg+ yüksek, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) düşük
            İmatinib
            Gefitinib
            Erlotinib
            Dasatinib
            • Philadelphia kromozomu pozitif ALL veya KML'nin tedavisinde kullanılır.
            Sunitinib
            Lapatinib
            Nilotinib:
            • Philadelphia kromozomu pozitif olan KML'nin kronik faz tedavisinde ve imatinib dirençli KML'nin tedavisinde kullanılan tirozin kinaz inhibitörüdür.            TNF-α inhibitörleri
            Etanercept
            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ orta, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) düşük
            • Diğerlerine göre daha düşük potensli TNF-α inhibitörü
            • TNF-a reseptörünün bağlanma fragmanına dayanan bir protein tedavisidir.
            • Yetişkinde orta-şiddetli aktif romatoid artritin ve >4 yaş kronik orta-şiddetli plak psoriasis tedavisinde endikedir.
            • 2 yaş ve üzerindeki poliartiküler idiyopatik artritin belirti ve semptomlarını yönetmek için kullanılır.
            • Psoriatik artrit ve ankilozan spondilit semptomlarını yönetmek için kullanılır.
            • Marka: Enbrel, Eticovo
            Adalimumab
            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ yüksek, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) orta
            • TNF-a'ya özgünlükle bağlanır ve p55/p75 hücre yüzeyi TNF reseptörleri ile etkileşimini inhibe eder. Ayrıca komplement mevcudiyetinde in vitro olarak yüzey TNF eksprese eden hücreleri parçalamaktadır. Lenfotoksini (TNF-beta) bağlamaz veya inaktive etmez.
            • inflamasyon sırasında lökosit migrasyonundan sorumlu adezyon moleküllerinin seviyelerindeki değişiklikler dahil olmak üzere TNF tarafından indüklenen/düzenlenen biyolojik tepkileri değiştirir (1-2 X 10-10M IC50'li ELAM-1, VCAM-1 ve ICAM-1)
            • Bir memeli hücre ekspresyon sistemi kullanılarak rekombinant DNA teknolojisi ile üretilir.
            • Romatoid artrit, poliartiküler jüvenil idiopatik artrit, ankilozan spondilit, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, kronik plak psöriyaz ve  hidratenitis süpürativa tedavisinde kullanılır. Pyoderma gangrenosum tedavisinde endikasyon dışı olarak kullanılmıştır.
            • Marka: Amjevita, Humira
            İnfliximab
            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ yüksek, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) orta
            • Romatoid artrit, Crohn hastalığı ve ankilozan spondilit gibi çok çeşitli enflamatuar durumların tedavisinde kullanılan monoklonal bir anti tümör nekroz faktörü alfa antikorudur.
            • Marka: Avsola, Flixabi, Inflectra, Remicade, Renflexis
            Golimumab
            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ yüksek, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) orta
            • Genetiği değiştirilmiş farelerin insan TNFa ile aşılanmasından elde edilen bir insan IgG1қ monoklonal antikorudur.
            • Çözünür ve transmembran insan TNFa'sını bağlar ve inhibe eder.
            • RA, AS, psoriatik artrit ve ülseratif kolit gibi çeşitli aktif inflamatuar bozuklukların semptomatik tedavisinde kullanılır.
            • Marka: Simponi
            Certolizumab pegol
            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ yüksek, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) orta
            • Crohn hastalığı, RA, aktif psoriatik artrit, AS, aksiyel spondiloartrit ve plak psoriasis gibi çeşitli otoimmün ve otoinflamatuar durumların tedavisinde kullanılır.
            • Marka: Cimzia            Tofacitinib:
            • Hematopoezi ve immün hücre fonksiyonunu etkileyen sinyal yollarında yer alan bir grup hücre içi enzim olan Janus kinazların bir inhibitörüdür.
            • Ülseratif kolit ile RA, ankilozan spondilit gibi romatizmal durumların tedavisinde kullanılır.            Tocilizumab
            • Reaktivasyon Riski: HBsAg+ yüksek, HBsAg−/anti-HBc+ (anti-HBs +/-) belirsiz
            • Rekombinant insan monoklonal antikor IL-6 reseptörü inhibitörüdür. R1
            • Sitokin salınım sendromu, sistemik juvenil RA, dev hücreli arterit ve RA'da kullanılır.            Ustekinumab:
            • IL-12 ve IL-23'e yönelik bir insan Ig G1 kappa monoklonal antikorudur.
            • Plak psoriasis, psoriatik artrit, Crohn ve ülseratif kolit tedavisinde kullanılır.            Vedolizumab:
            • İnsan lenfositi a4β7 integrin'e yönelik rekombinant hümanize IgG1 monoklonal antikordur.
            • İmmünomodülatörlere yetersiz klinik yanıt veren ülseratif kolit ve Crohn hastalığında kullanılır.


            Tek ajan vinorelbin alan hastalarda HBV reaktivasyonu vakası bildirilmemiştir. Bununla birlikte, prospektif bir çalışma vinorelbin içeren kemoterapötik rejimlerin kronik HBsAg taşıyıcılarında daha yüksek HBV reaktivasyon riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir.
            Voican CS, et al. HBV reactivation in patients with solid tumors receiving systemic anticancer treatment. Ann Oncol. 2016 Dec;27(12):2172-2184.


            Profilaksi Önerisi
            • Orta Ve Yüksek Risk Grubu: Eşzamanlı olarak veya immünosupresif tedaviye başlamadan önce antiviral tedavi uygulanması önerilmektedir.
            • Düşük Risk Grubu: HBV reaktivasyonunun erken tespit edilebilmesi ve uygun tedavinin başlatılabilmesi için sık izleme yapılması önerilmektedir.
            • Belirsiz Risk (belirsiz ve yeterli veri yok): Önleyici antiviral tedaviyi başlatma kararı değişebilir. İzlem ve antiviral tedavi arasında birbirine üstün olduğunu gösteren yeterli düzeyde kanıt yoktur.

            Kanıt Düzeyi
            • Kanıt Düzeyi A: Birkaç randomize kontrollü çalışmadan veya tutarlı sonuçlarla yüksek kaliteli gözlemsel çalışmalardan elde edilen yüksek kaliteli kanıt
            • Kanıt Düzeyi B: Bazı sınırlılıkları olan ancak tutarlı sonuçları olan birkaç gözlemsel çalışmadan elde edilen orta kalitede kanıt, yüksek kaliteli bir çalışma veya tutarsız sonuçları olan yüksek kaliteli
            • Kanıt Düzeyi C: Ciddi sınırlamalara sahip birkaç gözlemsel çalışmadan veya bazı sınırlamalara sahip ancak tutarsız sonuçlarla birkaç gözlemsel çalışmadan elde edilen düşük kaliteli kanıt
            • Kanıt Düzeyi D: Vaka raporlarından veya uzman görüşlerinden elde edilen çok düşük kaliteli kanıt

            Kaynaklar


            İçeriğe dön